บทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงานและการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

หลายๆ บทความที่ผมได้อ่าน ทำให้สามารถสรุปเป็นข้อสำคัญๆ ได้ดังนี้ครับ

  • ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid)
  • เทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ ระบบไมโครกริด (Microgrid System)
  • เทคโนโลยีดิจิทัลด้านพลังงาน (Digital Energy Technology)
  • การจัดการพลังงาน (Energy Management)
  • การรวบรวมข้อมูลทั้งระบบ (Big Data System)
  • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : Ai)
  • การจัดการโรงไฟฟ้าจากขยะ (Waste to Energy Management)
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)
  • เครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain)
  • การแลกเปลี่ยนพลังงานกับผู้ผลิตหรือระหว่างกันเอง (E2E Ecosystem)

จากหัวข้อข้างต้น หากเป็นน้องๆ นักศึกษาที่กำลังหาเส้นทางอาชีพให้ตนเอง ผมก็ขอแนะนำให้เรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านเหล่านี้เป็นหลัก เมื่อจบมาจะทำงานด้านนี้ ซึ่งไม่ตกงานแน่นอน เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้สร้างเพื่อความยั่งยืน ทำให้สายอาชีพเหล่านี้ยั่งยืนไปด้วยครับ ทำจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยครับ 555++

For English.

Development of innovative energy technologies and sustainable smart cities

Many articles that I have read Making it possible to summarize important points As follows

Smart Grid System
Intelligent grid system technology or Microgrid System.
Digital Energy Technology
Energy Management
Gathering of data throughout the system (Big Data System)
Artificial Intelligence Technology (Ai)
Waste to Energy Management
Electric Vehicle Industry
Blockchain network
Exchange of energy with manufacturers or between themselves (E2E Ecosystem)

From the above topics, if you are students who are looking for a career path for themselves I would also recommend taking courses that are mainly related to these areas. When finished, will work in this field. Which is definitely not unemployed Because these technologies are built for sustainability. Making these career lines sustainable as well Do it until you get bored, go to one side, haha.

Be the first to comment on "บทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงานและการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.